ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล
886  หมู่ที่  4  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์. 0 7475 0745  โทรสาร. 0 7475 0761
E-mail : satun@otep.mail.go.th