การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภ้ย จำนวน 1 อัตรา
โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล

รายละเอียดประกาศ