การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ด้วย คณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส.

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.