การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 5 ขอบเขต ดังนี้
1. ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล
2. การบริหารจัดการด้านการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
4. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลักษณะอื่นที่มิใช่ตัวเงิน)
5. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรตที่ 21

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 4198 ตามวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศฯ