ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูลเข้าร่วมอบรม

IMG_0838
IMG_0837

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน 16 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 ณโรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถนำไปขยายผลต่อสถานศึกษา ครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่สนใจได้ อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ