จดหมายข่าว: ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

จดหมายข่าว:ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2564 ของ สนง.สกสค.จ.สตูล ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.สตูลให้ข้อมูลที่น่าสนใจระดับสากลเกี่ยวกับอุทธยานธรณีโลกสตูลผ่านสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์ควรแก่การศึกษา#life-long learning#

1