ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ โดยมอบเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัด/อำเภอ เพื่อนำไปจัดวาง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ

1

2