ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การขอความเห็นชอบจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่ความตายและนำเสนอข้อมูลการศึกษา การจัดสวัสดิการเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน

1

2

3