ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ แจ้งผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย เห็นชอบผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และให้ข้อเสนอแนะการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ได้แสดงมุฑิตาจิตให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุราชการ 2 ท่านคือ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูลและนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล

1633001850998

1

2

3

4

5

6

7

8

9