ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตล ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล โดยมีประเด็นการประชุม ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงาน การขอความเห็นชอบและความเห็น คำปรึกษา คำแนะนำในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ทั้งนี้ ได้มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่เด็กหญิงนัจญวา ขุนนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแก้ว สังกัด สพป.สตูล

8

3

4

5

6