ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล

thumbnail_IMG_1175 thumbnail_IMG_1176

thumbnail_IMG_1181 thumbnail_IMG_1180

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2559 การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 ของจังหวัดสตูล ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ เพื่อส่งผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ พิจารณาคัดเลือกผุู้สมควรจะได้รับตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมควรจะได้รับทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป