ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13