ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4