ประชุมคณะทำงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม

17 มิถุนายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมคณะทำงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมธรรมา
ภิบาลต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำศาสนาให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น อำเภอท่าแพ และโรงเรียนบ้านย่านซื่อ “มิตรภาพ 147” อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล #Good Partnership#

S__4087906

S__4087908

S__4087909

S__4087910