ประชุมคณะทำงานพิจารณาเสนอผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559

thumbnail_IMG_1120

thumbnail_IMG_1121
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเสนอผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายบุญช่วย เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวนั้น คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งในคราวการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ก่อนจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง