ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

21 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนและจัดระบบการบริหารจัดการปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ส่งผลต่อผู้รับบริการและองค์กรคุณภาพ

1

2