ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

3 มีนาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน วางแผนและจัดระบบการบริหารจัดการปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ส่งผลต่อผู้รับบริการและองค์กรคุณภาพ#การมีส่วนร่วมนำสู่ความสำเร็จ#

1

2

3