ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เมษายน 2564

16 เมษายน 2564
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัด

S__3244075_0

S__3244077