ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มิถุนายน 2564

4 มิถุนายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อติดตามงานและสร้างการรับรู้ร่วมกัน ร่วมจัดระบบการบริหารจัดการปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ส่งผลต่อผู้รับบริการและองค์กรคุณภาพ#การมีส่วนร่วมนำสู่ความสำเร็จ#

ประชุมเจ้าหน้าที่