ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อติดตามและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4