ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อซักซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงานให้เข้าถึงการให้บริการแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

S__6578572

1

2

3

4