ประสานการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน จ.สตูลเป็นจุดประชาสัมพันธ์การรับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.

24 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประสานการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
เป็นจุดประชาสัมพันธ์การรับสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. และสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสตูล บริการจัดหนังสือให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

2

3