รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

IMG_0739

IMG_0801  IMG_0799

IMG_0802  IMG_0800

นายอนุสรณ์  ชายเหตุ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด คณะที่ 12 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แจ่มมี  กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์  อัคนิจ  กรรมการและเลขานุการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 – 2 ธันวาคม 2558 โดยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงและหลักฐานอื่น ๆ พร้อมรับการประเมินในครั้งนี้