ลงนามบันทึกข้อตกลง “ศูนย์ประสานงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล”

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูลและนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลง”ศูนย์ประสานงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรจังหวัดสตูล”โดยใช้ กศน.อำเภอ กศน.ตำบลและห้องสมุดประชาชนในสังกัด สนง.กศน.จังหวัดสตูลเป็นศูนย์กลางประสานงานในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดกลุ่มสนใจและการประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูลได้เข้าถึงการให้บริการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างทั่วถึงโดยได้รับเกียรติจากนายอาคม สุขาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูลร่วมเป็นพยาน

S__6389998

1

2

3