สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

thumbnail_IMG_1222
นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายพรพล หลังจิ ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมรายนายจักรินทร์ นติรนันท์ เลขประจำตัว 564024 ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป. สตูล ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทั้งนี้  ได้แนะนำทายาทเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ถูกต้อง  และรวดเร็วในการจ่ายค่าจัดการศพต่อไป