สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล Big Cleaning ตามแนวทางของจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล Big Cleaning ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ตามแนวทางที่เน้นหนักของจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเสริมสร้างให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองแห่งความสะอาด และมีระเบียบเรียบร้อย

1

2

3

4

5

6