สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายจรูญ สัสดี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ทายาทนางบังอร เกนุ้ย สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 424970 และสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 141046 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 โดยมีคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ดังกล่าว เป็นผู้รับมอบ

มอบเครื่องอุปโภค