อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

13 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร วิชา”ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” ตามนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.(นายธนพร สมศรี)ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

8

2

3

4

5

6

7