อบรมโครงการ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข” ให้แก่สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล จัดอบรมโครงการ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข” ให้แก่สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูลโดยมีนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯ เป็นประธานในพิธี เน้นสาระให้ความรู้ “ผู้สูงอายุจะมีความสุขในสถานการณ์โควิด19 ได้อย่างไร” และ “การอ่านสร้างสุข” โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มอบพันธุ์สมุนไพรต้านโควิด19 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยชายแดนปัตตานีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุนำไปขยายพันธุ์ต่อไป

S__5193890

2

3

4

5