ออกเสียงประชามติ “ใช้สิทธิออกเสียง”

tOJ2z0AS4W_1469781219
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องที่น่ารู้