อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ช.พ.ส. ผู้สูงวัยและเดินเหินไม่สะดวก ในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.

26 มกราคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิก ช.พ.ส. ผู้สูงวัยและเดินเหินไม่สะดวก ที่มาติดต่อเพื่อแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย ถึงพาหนะที่สมาชิกเดินทางมาติดต่อ

1

2

3

4