เชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือข้าราชการบำนาญ สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุได้มีสถานที่พบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตามความเหมาะสมของวัย และมีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตยามเกษียณ

ใบสมัคร