เปิดรับสมัครอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน รุ่นที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดการอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน และเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมทาง QR code โดยให้ลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4007

S__6185154

S__6185155