แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานไปอบรม

ด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล จะเดินทางไปอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” รวมทั้งรับนโยบายการบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จึงมีพนักงานคอยให้บริการเพียง 1 คน ที่จะรับเรื่องทั่วไปจากสมาชิกได้ หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะติดต่อเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน