“โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน”

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน” เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอบรมสัมมนาครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีการบรรยายและนำเสนอข้อเสนอแนะรวมถึงข้อคิดเห็นในแนวทางการจัดการแก้ไขหนี้ค้างชำระ การดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินโครงการพัฒนาชีวิตครู และการดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระ

17792450_487830444940732_1984526652_n
17759272_487830528274057_240290170_o