สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 และประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  และสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
2. มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นปัจจุบัน

ผู้ประสงค์จะขอรับสวัสดิการตามประกาศนี้  ให้ยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กำหนด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมแนบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล  หรือ ดาวน์โหลดที่นี่

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการฯ ช.พ.ค.

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการฯ ช.พ.ส.