สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ทายาทนายรอเสด แซะอาหลี สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 133941 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยมีนางมัทนา แซะอาหลี คู่สมรสของสมาชิก เป็นผู้รับมอบ

เครื่องอุปโภค